Sudecki Włóczykij

Piotrek

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczo-Krajoznawczego w dniu 17 stycznia 2011 r. została ustanowiona odznaka Sudecki Włóczykij.  

 

REGULAMIN ODZNAKI

S U D E C K I W Ł Ó C Z Y K I J

§ 1

Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Aby zdobyć odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, należy:

– zdobyć odznakę „Korona Sudetów”, przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie,

– zdobyć sto szczytów ujętych w załączonym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych.

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Do odznaki mogą zaliczać się szczyty zdobyte przed dniem 17 stycznia 2011 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

– na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki „Korona Sudetów” (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),

– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki,

– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,

– miejsce na weryfikację.

§ 8

Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.

§ 9

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w par. 8.

§ 10

Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 11

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 12

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia oraz używania tytułu „Sudeckiego Włóczykija”.

§ 13

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 15

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 16

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

 

Wykaz szczytów:

http://www.ktg.wroclaw.pl/43901.html